GT40 announced!

There it came, the announcement for GT40 – the farewell tour! Accompanied by a new album.

Efter 40 år tackar Gyllene Tider för sig med stor avskedsturné och ny skiva.

Biljetterna släpps tisdag 5 februari kl 09.00 via LiveNation.se

Sommaren 1978 bombarderas samtliga svenska skivbolag med demokassetter poststämplade i Halmstad, innehållande låtar som ”En konstig tjej”, ”Rembrandt”, ”Mona Lisa”, ”Billy” och ”När alla vännerna gått hem” med ett förhoppningsfullt nytt band som kallar sig Gyllene Tider.

Samtliga bolag skickar mer eller mindre artiga refuseringsbrev tillbaka till den 19-åriga låtskrivaren Per Gessle, som då inser att om bandet någonsin ska få ut en skiva måste de nog göra det i egen regi. Taktiken lyckas och våren 1979 får Gessle, Mats ”MP” Persson, Göran Fritzon, Anders Herrlin och Micke Syd Andersson det skivkontrakt som via hitsingeln ”Flickorna på TV2” ska göra Gyllene Tider till en institution.

Vad som följer är en närmast ändlös kavalkad av hits: ”När vi två blir en” spenderar sexton veckor på Topplistans förstaplats över jul och nyår 1980-81, ”Sommartider” skriver 1982 in bandet som officiell leverantör av soundtracket till den svenska sommaren – och då har vi inte ens nämnt låtar som ”(Kom så ska vi) Leva livet”, ”Ljudet av ett annat hjärta”, ”Tylö sun”, ”Flickan i en Cole Porter-sång”, ”Det är över nu”, ”Juni, juli, augusti”, ”Kung av sand” och inte minst ”Gå & fiska!”.

Sveriges största turnéer

Fyra decennier, fyra miljoner sålda skivor och ett flertal rekordturnéer senare kan Gyllene Tider se tillbaka på en karriär som för alltid har skrivit in gruppen i svensk pophistoria.

Ofta har de bara kunnat jämföras med sig själva – ”Återtåget”-turnén 1996 slog till exempel alla dåvarande rekord med 300 000 besökare, bara för att petas ner till andraplatsen när gruppen åtta år senare firade sitt 25-årsjubileum inför en publik på nära en halv miljon rusiga fans. Även ”Dags att tänka på refrängen”-turnén 2013 tog sig in på rekordlistan – av de fyra största turnéerna i Sverige genom tiderna innehar Gyllene Tider plats ett, två och fyra.

Per Gessle: 40 år är en lång tid och det är helt fantastiskt att både vi som band och vår musik har lyckats beröra flera generationer av skandinaver. Jag är lyckligt lottad över att ha fått spela med Sveriges bästa popband. Anders, Mickes, Görans och MP:s kunnande har gett mig oändliga möjligheter att få skriva powerpop precis på det sätt som jag längtade efter som tonåring.

17 konserter i sommar

Gyllene Tiders avskedsturné omfattar 17 konserter med premiär på hemmaplan i Halmstad den 4 juli.

Anders Herrlin: Jag tror att det är ett perfekt tillfälle att sätta punkt nu. Alla i bandet är fortfarande aktiva musiker och är på många sätt bättre än någonsin. Allt det kan vi ta med i den nya skivan och sommarturnén – och tacka för oss med flaggan fortfarande i topp.

Micke Syd Andersson: Den här turnén känns som vårt tack till den helt fantastiska publik vi har haft en kärlekshistoria med i så många år. Det kommer att kännas som ett enda långt födelsedagskalas man delar med vänner och familj – finalen på en otrolig resa man bara kan vara tacksam över att få ha varit med om.

Göran Fritzon: Det kommer säkert att kännas lite vemodigt att åka ut på Gyllene Tiders sista turné, men allt har ett slut. Det är bara så svårt att fatta att det har gått 40 år sedan allt drog igång. Men jag har min Farfisaorgel nära till hands i musikrummet, så jag känner mig redo.

Turnéplan:

4 juli Halmstad, Brottet
6 juli Malmö, Mölleplatsen
10 juli Helsingborg, Sofiero Slott
12 juli Skövde, Boulognerskogen
13 juli Linköping, Stångebrofältet
15 juli Uppsala, Botaniska Trädgården
17 juli Lysekil, Pinneviken
19 juli Ronneby, Brunnsparken
20 juli Kalmar, Fredriksskans
24 juli Piteå, Pite Havsbad
26 juli Rättvik, Dalhalla
27 juli Stockholm, Sjöhistoriska
31 juli Karlstad, Mariebergsskogen
2 augusti  Eskilstuna, Sundbyholms Slott
3 augusti Göteborg, Slottsskogsvallen
8 augusti Trondheim (NO), Sverresborg Museum
9 augusti Fredrikstad (NO), Dampskipsbrygga

Nytt album i vår

Hemligheten bakom Gyllene Tiders långa karriär är kanske att de likt ett klassiskt årgångsvin har lyckats med konststycket att mogna på ett sätt som bara har förstärkt de karaktäristiska särdragen. Och kanske är det därför logiskt att bandet har valt att spela in sitt sjunde och sista studioalbum i Frankrike.

Mats ”MP” Persson: Det är första gången vi åker utomlands och spelar in, så det ska bli otroligt kul. Per har spelat in ganska enkla demos för att lämna alla dörrar öppna för bandet att arrangera låtarna tillsammans. Eftersom vi alla kommer in med olika idéer kan ganska oväntade saker hända, som t ex när vi testade reggaekomp till en ukulelelåt – vilket blev ”Tuffa tider”.

Per Gessle: Vi är som fem bröder som inte umgås på daglig basis men när vi väl träffas händer det något man inte riktigt kan ta på. Personkemi? 1+1=3-teorin? Jag vet inte, men vi har alltid enats kring vår kärlek till popmusiken. Med sommarens turné är det tack och farväl och jag böjer min nacke och ler. Tack alla.

After 40 years, Gyllene Tider says goodbye with a great farewell tour and a new album.

The tickets will be released on Tuesday 5 February at 09.00 via LiveNation.se

In the summer of 1978, all Swedish record companies are bombarded with demo cassettes post-stamped in Halmstad, containing songs such as “En konstig tjej,” “Rembrandt”, “Mona Lisa”, “Billy” and “När alla vännerna gått hem“ by a hopeful new band that calls themselves Gyllene Tider.

All companies send more or less polite refusal letters back to the 19-year-old songwriter Per Gessle, who then realizes that if the band ever will get to release a record, they must do it on their own. The tactic succeeds and in the spring of 1979 Gessle, Mats “MP” Persson, Göran Fritzon, Anders Herrlin and Micke Syd Andersson receive the record contract which via the hit single “The Girls on TV2” is to make Gyllene Tider an institution.

What follows is an almost endless cavalcade of hits: “När vi två blir en“ spend sixteen weeks on Topplistan’s first place over Christmas and New Year 1980-81, “Sommartider” makes 1982 the band the official supplier of the soundtrack to the Swedish summer – and then we have not even mentioned songs such as “(Kom så ska vi) Leva livet“, “Ljudet av ett annat hjärta”, “Tylö sun”, “Flickan i en Cole Porter-sång”, “Det är över nu!“, ” Juni, juli, augusti”,” Kung av sand” and especially “Gå & fiska!”.

Sweden’s largest tours

Four decades, four million sold records and several record tours later, Gyllene Tider can look back on a career that has always entered the group in Swedish pop history.

Often they have only been able to compare themselves to themselves – for example, the “Återtåget” tour in 1996 broke all the records with 300,000 visitors, just to be poked down to the second place when the group celebrated its 25th anniversary before an audience of nearly one and a half million delirious fans. Also “Dags att tänka på refrängen” tour in 2013 got into the record list – of the four largest tours in Sweden through the ages, the Gyllene Tider holds place one, two and four.

Per Gessle: 40 years is a long time and it is absolutely fantastic that we as a band and our music have managed to touch several generations of Scandinavians. I am fortunate to have been playing with Sweden’s best pop band. Anders, Micke’s, Göran’s and MP’s expertise has given me endless opportunities to write power-pop just the way I longed for as a teenager.

17 concerts this summer

Gyllene Tider’s farewell tour includes 17 concerts premiered at home in Halmstad on July 4th.

Anders Herrlin: I think it’s a perfect opportunity to end now. Everyone in the band is still active musicians and is in many ways better than ever. All of that we can bring into the new album and the summer tour – and say thank you with the flag still high.

Micke Syd Andersson: This tour feels like our thanks to the amazing audience we have had a love story with for so many years. It will feel like a single long birthday party you share with friends and family – the final of an incredible journey you can only be grateful for having been through.

Göran Fritzon: It will certainly feel a little sad to go out on the Gyllene Tider’s last tour, but everything has an end. It is just so hard to believe that it has been 40 years since everything started. But I have my Farfisa organ close at hand in the music room, so I feel ready.

New album this spring

The secret of Gyllene Tider’s long career is perhaps that, like a classic vintage wine, the piece of art has succeeded in maturing in a way that has only reinforced the characteristic features. And maybe it is logical that the band has chosen to record their seventh and last studio album in France.

Mats ”MP” Persson: This is the first time we go abroad and record, so it will be incredibly fun. Per has recorded fairly simple demos to leave all the doors open for the band to arrange the songs together. Because we all come in with different ideas, quite unexpected things can happen, such as when we tested reggae comp for a ukulele song – which became “Tuffa tider“.

Per Gessle: We are like five brothers who do not hang out on a daily basis, but when we meet, something happens that one cannot really touch on. Personal chemistry? The 1 + 1 = 3-theory? I do not know, but we have always agreed on our love for pop music. With the summer tour it is thank you and farewell and I bow my head and smile. Thank you all.

Tickets

Top